Apojo Privacyverklaring Website

1. Wat is het doel van deze verklaring

Apojo vzw vzw respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG).

Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe Apojo vzw, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens via deze website verzamelt, gebruikt, beveiligt en wat Apojo vzw doet om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.

Deze verklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website www.apojo.be.

2. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verklaring wordt verstaan onder:

 • DPO (Data Protection Officer) of Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze persoon werd aangewezen in het kader van de naleving van de GDPR wetgeving.
 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen;
 • Derde: elke persoon die geen cliënt of medewerker is van Apojo vzw vzw;
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • Verwerkersovereenkomst: regelt de verantwoordelijkheden wanneer Apojo vzw voor de verwerking van uw persoonsgegevens beroep doet op een andere organisatie.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Apojo vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit persoonlijk en per brief of e-mail ter attentie van:

Apojo vzw
Langdorpsesteenweg 2
3200 Aarschot Contactgegevens DPO: dpo@trede.be

4.  Over welke persoonsgegevens gaat het, met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt, welk is de rechtmatigheidsgrond voor verwerking

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

I. Informatie die u zelf verstrekt:

 • Via het Contactformulier: voornaam, naam, e-mailadres, bericht of vraag Deze gegevens worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden of om u de gevraagde informatie te verstrekken of om eventueel met u contact op te nemen. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig. Deze toestemming wordt gevraagd tijdens het invullen van het contactformulier op onze website. U kan uw toestemming steeds intrekken door ons te contacteren via het e-mailadres: CPI@apojo.be.
 • Via het inschrijven op onze nieuwsbrief: e-mailadres, naam,… Deze gegevens worden verwerkt om u op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Apojo vzw. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens beroepen wij ons op het gerechtvaardigd belang (direct marketing voor niet commerciële doeleinden).  
    U kunt zich op elk moment uitschrijven op onze nieuwsbrief via de website of via de instructies onderaan de nieuwsbrief.

II. Automatisch verzamelde informatie: 

 • Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

5.  Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

Apojo vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verstrekt en in lijn met de geldende wettelijke bewaartermijnen. 

Wanneer uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen (zie punt 4.) niet meer relevant zijn, zal Apojo deze verwijderen of vernietigen:

 • Persoonsgegevens m.b.t. het contactformulier: worden bewaard zolang als nodig om uw vraag te beantwoorden of om de gevraagde informatie te verstrekken
 • Persoonsgegevens m.b.t. de nieuwsbrief (e-mailadres): worden bewaard zolang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen en ingeschreven bent. Om uit onze database verwijderd te worden kan u zich uitschrijven [via de website of via de instructies onderaan de nieuwsbrief]. 

6.  Hoe beveiligen we uw gegevens

Apojo vzw neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming , wijziging of vertrekking daarvan. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Zonder volledig te zijn, worden o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • alle personeelsleden die namens Apojo vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding;
 • nodige beveiligingssoftware wordt gebruikt (virus scanner, firewall);
 • fysieke beveiliging: archief ruimte en cliëntendossiers achter gesloten deuren;
 • back-ups worden aangemaakt;
 • onze personeelsleden worden via bewustmakingscampagnes geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • we hanteren veiligheidsrichtlijnen (wachtwoordbeleid, toegangsbeperking,..);
 • we sluiten verwerkersovereenkomsten af met verwerkers (hosting bedrijf)

7.  Verstrekking van uw gegevens aan derden

Apojo vzw geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn.

Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en leveranciers (verwerkers) die in onze naam gegevens verwerken. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of onze data hosten. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

8.  Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevensverwerking

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten: 

 • Recht op informatie en toegang:

Apojo vzw verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. 

 • Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheid dat Apojo vzw bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden. 

 • Recht van bezwaar tegen de verwerking;

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek indienen. Gelieve je verzoek via e-mail of per post te richten aan:

Apojo vzw
Langdorpsesteenweg 2
3200 Aarschot
Contactgegevens DPO: dpo@trede.be

Apojo vzw heeft één maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen één maand zullen wij uw verzoek uitvoeren en hierover informeren, of zullen wij aangegeven waarom we geen gehoor geven aan uw verzoek.

9. Wat bij klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Gelieve je klacht via e-mail of per post te richten aan:


Apojo vzw
Langdorpsesteenweg 2
3200 Aarschot
Contactgegevens DPO: dpo@trede.be

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10. Wijzigingen Privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

 

Cookieverklaring

Wij maken op deze website gebruik van cookies. De EU-wetgeving vereist dat we u laten weten hoe we cookies gebruiken. Onderstaande tekst legt uit wat cookies zijn en waarvoor we deze gebruiken op onze site.

1.    Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt (‘first party cookies’) of door partners (‘third party cookies’) waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat bewaard in de folder van uw browser. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2.    Gebruik van cookies op de website

We gebruiken verschillende soorten cookies op deze website:

 1. Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om uw surfgeschiedenis te onthouden.
 2. Functionele cookies. Deze cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die u op de site maakt (zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur) zodat u een verbeterde, meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.
 3. Analytische cookies (niet-functionele of optionele cookies). Deze cookies geven weer hoe u de website van Apojo vzw gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van de Apojo vzw website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.
 4. Advertentie (marketing) cookies. Dit zijn cookies waarmee je website gedrag gemonitord kan worden door advertentienetwerken, waardoor wij jou relevante advertenties kunnen tonen. Door deze cookies te accepteren kan je internetgedrag gemonitord.

Apojo vzw gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst, om te begrijpen hoe de gebruikers van de Apojo vzw website deze gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van de gebruikerservaring en het verbeteren van de Apojo vzw website. De Google Analytics Cookies zijn optionele cookies die je kunt weigeren.

Indien je niet wenst dat gegevens worden verzameld door Google Analytics dan kun je:

 • de Google Analytics cookies weigeren door in de cookies banner van [Naam van de website] “nee bedankt” aan te klikken.
 • Cookies weigeren door je browserinstellingen aan te passen (zie hierna punt 5. Beheer van cookies)
 • de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. Nadere informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind je op:  Google Analytics Privacy

Indien je de Google Analytics cookies aanvaardt dan geldt het volgende:

Google kan de informatie, die via Google Analytics cookies wordt verkregen over uw gebruik van de Apojo vzw  website (met inbegrip van het IP-adres van uw computer), overbrengen naar en opslaan op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten te maken over de activiteit op de website en aanverwante diensten aan te bieden.  Google kan deze informatie aan derden overmaken indien Google hiertoe rechtens wordt verplicht of indien deze derden de informatie namens Google verwerken.

Apojo vzw maakt gebruik van de volgende mogelijkheden die Google Analytics biedt om uw privacy beter te beschermen:

 • IP-masking:  Dit houdt in dat  uw IP-adres door Google wordt verkort
 • Google Analytics-gegevens worden niet gedeeld met andere diensten en producten van Google.

[Hoe dient de voorziening dit te doen: zie “Handleiding privacy-vriendelijk instellen van Google Analytics” van de Nederlandse Autoriteit Gegevensverwerking.]

3.    Cookies gebruikt door Apojo vzw

Cookie

Type

Duur

Omschrijving

 

 

 

 

Noodzakelijke en functionele cookies

 

 

 

 PHPSESSID

 Noodzakelijk

 sessie

 This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.

 cookieyesID

 Noodzakelijk

 1 jaar

 CookieYes sets this cookie as a unique identifier for visitors according to their consent.

cky-consent Noodzakelijk  1 jaar The cookie is set by CookieYes to remember the users's consent settings so that the website recognizes the users the next time they visit.

 cookieyes-necessary

 Noodzakelijk

 1 jaar

 CookieYes sets this cookie to remember the consent of users for the use of cookies in the 'Necessary' category.

 cookieyes-analytics Noodzakelijk  1 jaar  CookieYes sets this cookie to remember the consent of users for the use of cookies in the 'Analytics' category.
 cookieyes-advertisement Noodzakelijk  1 jaar  CookieYes sets this cookie to remember the consent of users for the use of cookies in the 'Advertisement' category.

 cookieyes-other

 Noodzakelijk

 1 jaar

 CookieYes sets this cookie to remember the consent of users for the use of cookies in the 'Other' category.

 cky-action Noodzakelijk  1 jaar  This cookie is set by CookieYes and is used to remember the action taken by the user.

Analytische cookies

 

 

 

Google Analytics

Third party cookies

1 minuut tot 2 jaar

Via deze cookies krijgt [Naam van de website] onder meer informatie over het aantal (unieke) bezoekers, de bezoekerssessies, hoe de bezoekers de site gebruiken en via welk kanaal (sociale media, zoekrobots etc.) [Naam van de website]  werd bereikt. Google Analytics geeft vervolgens inzicht in deze data aan de hand van een analyserapport. Lees hier het privacybeleid van Google.

__utma     2 jaar

__utmb     30 min.

__utmt      10 min.

__utmz      6 maanden

_ga            2 jaar

_gat           1 min.

_gid           1 dag

 Advertentie

 

 

 

YSC  Advertentie sessie This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.
VISITOR_INFO1_LIVE  Advertentie 5 maanden 27 dagen This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.
test_cookie  Advertentie 15 minuten This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies.
IDE  Advertentie 1 jaar 24 dagen Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
yt-remote-device-id  Advertentie nooit These cookies are set via embedded youtube-videos.
yt-remote-connected-devices  Advertentie nooit These cookies are set via embedded youtube-videos.
yt.innertube::requests  Advertentie nooit These cookies are set via embedded youtube-videos.

 yt.innertube::nextId

 Advertentie

nooit

 These cookies are set via embedded youtube-videos.

 

 

 

 

4.    Toestemming

Strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies zijn vrijgesteld van voorafgaande toestemming van de gebruiker. De verwerking hiervan is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, aangezien deze cookies vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van de website.

Voor niet-functionele of optionele cookies (zoals analytische cookies) dient u als gebruiker steeds een voorafgaande toestemming te geven. Deze verleent u wanneer u Apojo vzw voor het eerst bezoekt, door te klikken op “Accepteer Alles”. Verder heeft u ook de mogelijkheid uw voorkeuren in te stellen door te klikken op de “Voorkeuren”, waarbij u kan kiezen om enkel bepaalde cookies te  gebruiken. Deze toestemming kan u steeds intrekken door op de knop “Voorkeuren” te klikken.

5.    Beheer van cookies

Als u niet wil dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, kan u ook zelf uw browserinstellingen aanpassen. De instellingen kunnen zo aangepast worden dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Cookies die al aanwezig zijn kunnen ook worden verwijderd. De instellingen moeten wel voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt apart worden aangepast.

Let wel op, indien u geen gebruik maakt van cookies kan het zijn dat sommige websites niet volledig correct werken (zie 'functionele cookies'). Sommige functies of content kan hierdoor zelfs niet beschikbaar zijn.

Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. U kan hiervoor de helpfunctie van uw browser gebruiken of één van onderstaande links:


6.    Contact

Neem contact met Apojo vzw bij vragen en / of opmerkingen omtrent deze cookieverklaring via:     

Apojo vzw
Langdorpsesteenweg 2
3200 Aarschot
Contactgegevens DPO: dpo@trede.be

 

Laatst bijgewerkt: november 2021

Onze vestigingen:

Apojo Wonen

Herseltsesteenweg 35
3200 Aarschot
016 565 675
wonen@apojo.be

Apojo Actief

Poortveldenplein 5
3200 Aarschot
016 565 675
actief@apojo.be

Apojo aan Huis

Langdorpsesteenweg 21
3200 Aarschot
016 572 746
aanhuis@apojo.be
Apojo vzw
Langdorpsesteenweg 2
3200 Aarschot
016 565 675
info@apojo.be
BE 0411.972.262